RFA ျမန္မာဌာနအတြက္ အလုပ္ေခၚယူျခင္း

2019-04-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

အႀကီးတန္းအယ္ဒီတာ

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ (Radio Free Asia) ျမန္မာဌာနအတြက္ မာလ္တီမီဒီယာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ သတင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ သတင္းဌာနဝန္ထမ္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္လည္းေကာင္း ဌာနမွဴးအား ေထာက္ပံ့ကူညီရန္အတြက္ အႀကီးတန္းအယ္ဒီတာ တစ္ဦး အလုိရွိပါသည္။ ဤရာထူးမွာ ဝါရွင္တန္ဒီစီရွိ RFA ရံုးခ်ဳပ္အတြက္ ျဖစ္္ပါသည္။

 

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

 • သတင္းႏွင့္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ တာဝန္ေပးျခင္းႏွင့္ လမ္းညႊန္ျခင္း။
 • ဝန္ထမ္းမ်ား၏ေရးသားခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းတိက်မႈ ရွိ္မရွိ၊ သဒၵါမွန္မမွန္ တည္းျဖတ္ျခင္း၊ သတင္းဗီဒီယို၊ ဓာတ္ပံုႏွင့္အသံတို႔ကုိ အရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္း။
 • တည္းျဖတ္မႈဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္၊ အဆင့္အတန္းမီ မာလ္တီမီဒီယာထုတ္လုပ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အရ သတင္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး စိတ္ဝင္စားစရာ သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ား အစီအစဥ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း။
 • သတင္းႏွင့္သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကုိ အခ်ိန္တိုအတြင္း ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း၊ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ေရးသားျပဳစုျခင္း။
 • သတင္းႏွင့္သတင္းေဆာင္းပါး အစီအစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ (သို႔မဟုတ္) ႀကိဳတင္အသံသြင္းယူ ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္စြာ ဖတ္ၾကားျခင္း။
 • သတင္းျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အျခားထူးျခားျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ တာဝန္ေပးထားသည့္အတိုင္း အသံဖမ္းျခင္းႏွင့္ သတင္းေရးသားျခင္း။
 • ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စိတ္ဝင္စားစရာ၊ သိေကာင္းစရာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း အစီအစဥ္ ျဖစ္ေအာင္ တည္းျဖတ္ျခင္း။
 • စတူဒီယိုမွ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ခ်က္ အစီအစဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္မည့္ သတင္းႏွင့္ သတင္းေဆာင္းပါး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ထုတ္လုပ္ေရးတာဝန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
 • အသံလႊင့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားကို တာဝန္ေပးထားသည့္အတိုင္း ရွင္းလင္းတိက်စြာ က်စ္လစ္ျပည့္စံုစြာ ကုိယ္တိုင္ေလ့လာ၍ ေရးသားျခင္း။
 • ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ျမန္မာ့ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား စုေဆာင္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း။

အရည္အခ်င္းမ်ား

 • မာလ္တီမီဒီယာသတင္းစာပညာ အေတြ႔အၾကံဳရွိရမည္။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာမ်ားကုိ ေျခေျချမစ္ျမစ္ သိရွိနားလည္ရမည္။
 • ပညာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား (အသိအမွတ္ျပဳေကာလိပ္ သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ သတင္းစာပညာဘြဲ႔ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွ ဘြဲ႔၊ သို႔မဟုတ္ အလားတူ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္း ရွိရမည္။)
 • အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ အေျပာႏွင့္အေရး ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
 • က်င့္ဝတ္ကိုေလးစားျခင္း၊ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ျခင္း၊ တည္ၾကည္မႈရွိျခင္း စသည့္မွတ္တမ္းမ်ားရွိၿပီး မွန္ကန္ ေကာင္းမြန္သည့္ တည္းျဖတ္မႈဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိ္င္ရမည္။
 • ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံုရွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အလယ္အလတ္အဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေတြ႔အၾကံဳရွိပါက ပိုေကာင္းပါသည္။

RFA သည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လူပုဂၢိဳလ္ခြဲျခားမႈမရွိသည့္၊ တန္းတူအခြင့္အေရးကို လက္ခံသည့္ ဌာနျဖစ္ပါသည္။
သတ္မွတ္ထားသည့္အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသူ အားလံုးကုိ ဤအလုပ္ေလွ်ာက္ရန္ RFA မွ အားေပး တိုက္တြန္းပါသည္။ အလုပ္ခန္႔အပ္ခံရပါက အလုပ္ေလွ်ာက္သူသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ RFA ၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း အေထာက္အထား ျပသရပါမည္။ RFA ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္လုပ္ခြင့္ သက္တမ္းတိုးေရးတြင္…. ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ရပ္ (သို႔မဟုတ္) သက္ဆိုင္သည့္ အေထာက္အထားတစ္ခုကုိ RFA က ေလွ်ာက္ထားေပးရန္ (သို႔မဟုတ္) ေထာက္ခံေပးရန္ လိုအပ္ခဲ့ပါက RFA အေနျဖင့္ မည္သည့္ ေလွ်ာက္ထားသူကို မဆို ေပးထားသည့္ အလုပ္အကိုင္ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ရုပ္သိမ္းျခင္းျပဳပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားရန္
ပညာအရည္အခ်င္း၊ အလုပ္အကိုင္အေတြ႔အၾကံဳ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ေလွ်ာက္ထားစာႏွင့္အတူ၊ (အေၾကာင္းအရာ) Subject လိုင္းတြင္ (အႀကီးတန္းအယ္ဒီတာ၊ ျမန္မာဌာန) “Senior Editor, Burmese Service” ဟုေရးၿပီး၊

rfajobs@rfa.org သို႔ အီးေမးျဖင့္ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔