ပုဂိၢဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ၏ မူ

(ဤမူဝါဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ စတင္ အက်ံဳးဝင္သည္)
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

(ဤမူဝါဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ စတင္ အက်ံဳးဝင္သည္)


လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႎႏွာကို ၾကည့္ျခင္း၊ ဖတ္ရႈျခင္း၊ ကူးယူျခင္း

ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားအား၊ ဝင္ေရာက္ ဖတ္ရႈလွ်င္  အခ်က္အလက္ႏွင့္ အသံဖိုင္မ်ားအား ကူးယူလ်င္၊ ၄င္း၏ အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ နာမည္ႎႏွင့္ တျခား လိပ္စာမ်ားအား၊ ၄င္းကိုယ္တိုင္က မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္၊ ခြင့္ျပဳ ေပးအပ္ျခင္း ျပဳလွ်င္ ၊ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အေနျဖင့္၊ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ သိမ္းဆည္းမည္ မဟုတ္ပါ။

သို ့ေသာ္ လူပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္အေနျဖင့္ www.rfa.org လိပ္စာမွတဆင့္၊ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံကို ဝင္ေရာက္၊ ဖတ္ရႈကါ ၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကူးယူလွ်င္္၊ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားမူ၊ Log File ၊ Cookie file မ်ားမွ တဆင့္၊ အလိုအေလ်ာက္ မွတ္တမ္းျပဳ သိမ္းဆည္းသြားမည္။

 • ဝင္ေရာက္ဳၾကည့္ရႈသူ၏ ကြန္ျပဴတာ၏ လိပ္စာ
 • ဝင္ေရာက္ဳၾကည့္ရႈသူ သံုးစဲြသည့္ Browser ႏွင့္ Operating System အမ်ဳိးအစား
 • ဝင္ေရာက္ဳၾကည့္ရႈသည့္ ေနစြဲနွင့္ အခ်ိန္
 • လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၊အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို တျခား အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ က တဆင့္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ခဲ့လွ်င္၊ ထုိတဆင့္ခံ စာမ်က္ႏွာ၏ လိပ္စာ
 • ဝင္ေရာက္ဳၾကည့္ရႈသည္ လူသစ္၊ သို ့မဟုတ္ လူေဟာင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္
 • ဖတ္ရႈ၊ ကူးယူသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အသံဖိုင္

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၏ Message Boards ကို သံုးစဲြျခင္း၊ ထိုသို ့ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ စာရင္းသြင္းဴျခင္း၊ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၏ အသံလၿင့္ခ်က္မ်ားကို Podcast ျဖင့္ ဖမ္းယူနားဆင္ျခင္း၊ လၾတ္လပ္ေသာအာရွအသံသုိ့စာမူေပးပို ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာလွ်င္မူ၊ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို ့၏ ကို္ယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား၊ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံက မွတ္တမ္းတင္ သိမ္းဆည္းရန္၊ မိမိတို့ သေဘာဆႏၵနွင့္ မိမိတို ့ ေပးအပ္သည္ဟု သတ္မွတ္သည္။

လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ၏ Message Boards အား သံုးစြဲမႈ

လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ ၏ Message Boards ကို အသံုးျပဳလွ်င္္၊ အသံုးျပဳသူ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ အေနျဖင့္၊ မွတ္တမ္းျပဳ သိမ္းဆည္းထားမည္။ ထို႔အျပင္ ထိုပုဂၢိလ္၏ အီးေမးလ္လိပ္စာ အပါအဝင္၊ Message Boards သို ့ထိုသူ ေပးပို ့ေသာ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း၊ အမ်ားျပည္သူ ၾကည့္ရႈႁခင္းျဖင့္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံသို ့ စာမူႏွင့္ တျခား သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးပို ့ျခင္း

ပုဂၢိႂလ္တဦးတေယာက္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၊အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား၊ စာေရးသားျခင္း၊ သတင္းဆုိင္ရာ အယူအဆ၊ စာတမ္း (အက္စ္ေဆး)၊ သိုမဟုတ္ တျခား အေဳကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို ့ ျခင္း ျပဳလုပ္ပါက၊ ၄င္း၏ ပုဂိၢဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားအား မႀတ္တမ္းဴပႂ သိမ္းဆည္းသၾားမည္။ ထိုအျပင္ ေရးသားေပးပို ့သည့္ အေဳကာင္းအရာကို ျဖစ္ေစ၊ သိုမဟုတ္ ထိုအေဳကာင္းအရာထဲမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ တစိတ္တပိုင္းကို ျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၊အင္တာနက္စာမ်ားက္ို ျပန္လည္ ေဖာ့္ျပျခင္းမ်ား၊ အသံလႊင့္ျခင္း ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိျခင္းမ်ား  ျပဳလုပ္ေကာင္း ျပဳလုပ္မည္။ ထိုုသို ့ လုပ္ရာ၌၊ သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိႂလ္က ၄င္း၏ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာကို ေဖာ္ျပေပးထားသည္ရွီေသာ္၊ ထိုအမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးသြားမည္။

မွတ္တမ္းျပဳ သိမ္းဆည္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သံုးစဲြမႈ

အထက္ေဖာ္ျပပါ စည္းမ်ဥ္း၊ ေဘာင္မ်ား ႏွင့္အညီ၊ ပုဂၢိႂလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းျပ သိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ဴပပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၌သာ၊ အသံုးျပဳသြားရန္ ကန္ ့သတ္ထားပါသည္။

 • ဝင္ေရာက္ဳကည့္သူထံ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံက အေဳကာင္းျပန္ျခင္း
 • ဝင္ေရာက္ဳကည့္သူက အီးေမးလ္ျဖင့္ ေရးသားေပးပို ့သည့္ အေဳကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံက ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပျခင္း
 • ထိုပုဂၢိႂလ္မ်ားထံ၊ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၏ အသံလႊင့္ခ်က္မ်ားအေပၚ သေဘာထားအျမင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍၊ အင္တာနက္မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း
 • လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံဌာနတြင္းသက္သက္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္
 • ဝင္ေရာက္ဳကည့္သူ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳသိမ္းဆည္းခ်ိန္၌၊ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားျပီးျဖစ္သည့္ တျခားကိစၤၥရပ္မ်ား

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၊ အင္တာနက္စာမ်က္မ်ားက္ို   သံုူးစဲြသူႏွင့္ပတ္သက္၍၊ အလိုအေလ်ာက္ ရယူမွတ္တမ္းျပဳသိမ္းဆည္းထားေသာ ပုဂၢိႂလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား၊ တျခား မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္ကိုမွ် လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံက လဲႊေျပာင္းေပးအပ္သြားမည္ မဟုတ္။

သို ့ေသာ္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံက အခေဳကးေငြ ေပးျပီး၊ ေစခိုင္းသည့္ ပုဂၢိႂလ္မ်ား (ဥပမာ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အေပၚ၊ ေသာတရွင္မ်ား၏ သေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူေလ့လာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား) ၌မူ၊ ၄င္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာ္ျပသံုးစိဲႏိုိင္သည္။

တည္ဆဲဥပေဒအရ လိုအပ္လာလွ်င္္၊ သိုတည္းမဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ အား အလြဲသံုးစားလုပ္မႈမ်ား၊ ထိုအျပင္ ခြင့္ျပဳခ်က္  မရပဲ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား အသံုးခ်မႈ မ်ားကို  ကာကြယ္ဖို ့ လိုအပ္လာလ်ွင္္၊

သို ့တည္းမဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၊အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား သံုးစြဲသည့္ တျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ၊ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ ဌာနမွ  ၄င္း၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ဖို ့ လိုအပ္လာလ႖င္္၊

မွတ္တမ္းျပဳသိမ္းဆည္းထားေသာ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအေနျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္သည္။

အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ Message Boards ကို သံုးစြဲရန္၊ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းသူသည္ အနည္းဆံုး အသက္ ၁၃  ႏွစ္ျပည့္ ျပီးသူ ျဖစ္ရမည္။

အကယ္၍ အသက္ ၁၃  ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူ ျဖစ္ပါက၊ ၄င္းအေနျဖင့္ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ အီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္တကြ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား မေပးပို ့ရပါ။

ထိုသို ဆက္သြယ္လာသူသည္ အသက္ ၁၃  ႏွစ္ မျပည့္ေသးေၾကာင္း လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအေနျဖင့္၊ သိရွိခဲ့လ်ွင္္၊ သူႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား၊ သိမ္းဆည္းထားရာမွ၊ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ဖယ္ရွားပစ္မည္။

အသက္ ၁၃ ႏွင့္  ၁၈  ႏွစ္ၾကား ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္၊ Message Boards မွာ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းလိုလ်ွင္္၊ မိဘ၊ သိုမဟုတ္ အုပ္ထိမ္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။ သို ့မဟုတ္ပါက၊ မိမိႎႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို မိမိကုိယ္တုိင္ ေဖာ္ျပေရးသား ေပးပိုရမည္။

တျခား အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို RFA အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ တဆင့္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈသည့္ကိစၥ

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၊အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ၌၊ တျခား အင္တာနက္စာမ်က္ႎႏွာမ်ားအား  ဆက္သြယ္ႏႎုိင္သည့္ လိပ္စာမ်ား၊ ပါရွိေကာင္း ပါရွိမည္။ ထိုအင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာကို ဝင္ေရာက္ဳကည့္ရာ၌၊ ထုိစာမ်က္ႏွာက ခ်မွတ္ထားေသာ၊ ပုဂၢိႂလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားဆုိင္ရာ မူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝင္ေရာက္ဳကည့္သူ၏ ပုဂၢိႂလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား ထုိစာမ်က္ႏွာက ေဖာ္ထုတ္မႈျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ ၌ တာဝန္ မရွိပါ။

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၊ အင္တာနက္စာမ်က္နွာ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လက္ခံသေဘာတူျခင္း

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအေနဴဖင့္၊ ၄င္းခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မိမိသေဘာဆႏၵသက္သက္ျဖင့္၊ အခ်ိန္မေရြ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ခြင့္ ရွိသည္။ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၊ အင္တာနက္စာမ်က္ႎႀာကို အသံုးဴပႂရာ၌၊ ထိုအသံုးျပဳခ်ိန္တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အညီ၊ လိုက္နာသံုးစၾဲရမည္။

က်ႏုပ္တို႔ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို သံုးစြဲရာ၌ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီးျခား ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ မသုံးစြဲခင္ ထိုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အေသအခ်ာ ဖတ္ေစလိုပါသည္။

ကြန္မင့္မ်ား (8)
Share

ye'min

ေနရပ္- pyinoolwin

ဒီမုိကေရစီစနစ္သို ့ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးေနမွဳ ့ႏွင့္ပါတ္သတ္ျပီးျမန္မာနိဳင္ငံ အထက္ပိုင္းျပင္ဦးလြင္ျမိဳ့ ပါသလားခင္ဗ်ာ... ဘာျဖင့္လို ့လဲ ဆိုေတာ့ေနရာတိုင္းမွာ ရဲနဲ ့စစ္သားေတြဘဲေတြ ့ေနရလုိပါ.....

Feb 02, 2013 10:03 AM

အမည္မေဖာ္လိုသူ

ေနရပ္- ရွမ္းျပည္

တပ္မေတာ္ထဲ၀င္လ်ွင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳဳပ္ရပါတယ္အဲ.ဒီစာခ်ဳပ္ကမေပ်ာ္(၅)ႏွစ္ေပ်ာ္ရင္၁၀ဆိုျပီးေတာ.ေရးထားပါတယ္
၅ႏွစ္ျပည္လ်ွင္ထြက္လို.ဘာေၾကာင္.မရတာလဲဆိုတာပါ
ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲခင္ဗ်ာ ကူညီေပးပါ

Oct 22, 2012 11:19 AM

အမည္မေဖာ္လိုသူ

rotaung

Feb 14, 2012 09:33 AM

အမည္မေဖာ္လိုသူ

ကၽြန္ေတာ္က mtu ေက်ာင္းသားတစ္ဦးပါ
မတလ မွာတက္ေနပါတယ္
ေက်ာင္းသြားရာမွာ လုိင္းကားမ်ားမေျပးဆဲြသျဖင့္ အခက္အခဲျဖစ္ပါသည္
rfa မွ လိုင္းကားမ်ားေျပးဆြဲေပးရန္ကူညီေျပာၾကားေပးပါဗ်ာ
မန္းသားေလး

Jan 26, 2012 01:04 AM

အမည္မေဖာ္လိုသူ

remark

Jan 26, 2012 01:01 AM

မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈရန္.

ဆိုက္တခုလံုးသို႔