{မွတ္မွတ္သားသား စကားမ်ား}

2019-03-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ၾသဂုတ္ ၂
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇူလိုင္ ၂၆
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇူလိုင္ ၅
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇြန္ ၇
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ေမ ၂၄
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ေမ ၁၇
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဧၿပီ ၁၉
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

မတ္ ၁
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇန္နဝါရီ ၁၈
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇန္နဝါရီ ၁၁
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇန္နဝါရီ ၄
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၇
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

စက္တင္ဘာလ ၁၄
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

စက္တင္ဘာလ ၇
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇြန္လ ၂၉
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇြန္လ ၈
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇြန္လ ၁
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ေမလ ၂၅
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ေမလ ၁၈
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဧၿပီလ ၂၇
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဧၿပီလ ၂ဝ
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဧၿပီလ ၁၃
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

မတ္လ ၁၆
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

မတ္လ ၉
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

မတ္လ ၂
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၃
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

စက္တင္ဘာလ ၂၂
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

စက္တင္ဘာလ ၁၅
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၁၁
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇူလိုင္လ ၂၈
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇူလိုင္လ ၂၁
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇူလိုင္လ ၁၄
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇြန္လ ၃ဝ
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇြန္လ ၂၃
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇြန္လ ၁၆
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇြန္လ ၉
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇြန္လ ၂
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ေမလ ၂၆
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ေမလ ၁၉
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ေမလ ၁၂
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ေမလ ၅
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဧၿပီလ ၂၈
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

မတ္လ ၃၁
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

မတ္လ ၂၄
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

မတ္လ ၁၇
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

မတ္လ ၁ဝ
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

မတ္လ ၃
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ဝ
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ဇန္နဝါရီလ ၂၇
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ဇန္နဝါရီလ ၁၃
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ဇန္နဝါရီလ ၆
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ဒီဇင္ဘာလ ၂၄
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ဒီဇင္ဘာလ ၁၆
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ဒီဇင္ဘာလ ၉
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ဒီဇင္ဘာလ ၂
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ႏိုဝင္ဘာလ ၄
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ေအာက္တိုဘာလ ၂၈
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ေအာက္တိုဘာလ ၂၁
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ေအာက္တိုဘာလ ၁၄
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့ အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာ ေျပာၾကားခ်က္ တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ေအာက္တိုဘာလ ၇
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ဦးခင္ရီ၊ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ဦးေဇာ္ဝင္း၊ Myanmar Now သတင္းဌာနက ကုိေဆြဝင္း စတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကုိ စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

 

စက္တင္ဘာလ ၂၃
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

စက္တင္ဘာလ ၁၆
အသံဖိုင္ယူရန္


တစ္ပတ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ သတင္းေတြကို အေျခခံၿပီး RFA ဝုိင္းေတာ္သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

စက္တင္ဘာလ ၉
အသံဖိုင္ယူရန္


တစ္ပတ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ သတင္းေတြကို အေျခခံၿပီး RFA ဝုိင္းေတာ္သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

စက္တင္ဘာလ ၂
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ကိုဇာဂနာ၊ ဦးခင္ေဇာ္ဦး စတဲ့လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာမွာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

 

ၾသဂုတ္လ ၁၉
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ UNFC က ခူးဦးရယ္၊ KNU ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေဆးဖိုး၊ PNLO က ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ သာသာနာေရးဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကို၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ စတဲ့ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ဇူလိုင္လ ၂၂
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ NLD ပါတီက ဦးဝင္းထိန္၊ သာသာနာေရးဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကို၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ၾကည္၊ ေဒါက္တာအရွင္ေသာပါက၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒၚခင္ဝိုင္းၾကည္ စတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီးတင္ျပထားပါတယ္။

 

ဇြန္လ ၁၆
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးရုံးမူ၊ သယံဇာတနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းထိန္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ခြန္ထြန္းဦး၊ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္း စတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြ မွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ဇြန္လ ၁ဝ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ သာသနာေရးဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကို၊ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္၊ သရုပ္ေဆာင္ခင္လႈိင္၊ သရုပ္ေဆာင္ေဗလုဝ စတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ သတင္းမီဒီယာ ေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္း က တင္ျပထားပါတယ္။

 

ဧၿပီလ ၈
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၊ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳ၊ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ၊ ဦးဦးလွေစာ၊ ဦးခြန္ထြန္းဦး စတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္း က တင္ျပထားပါတယ္။

 

ဧၿပီလ ၁
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရတဲ့ ဦးထင္ေက်ာ္၊ ဒုသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရတဲ့ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဦးစုိးေအာင္နဲ႔ ဦးသိန္းေဆြ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးမန္းဝင္းခုိင္သန္း၊ အန္အယ္လ္ဒီ ေျပာခြင့္ရ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ SNLD ပါတီ ေျပာခြင့္ရ ဦးစိုင္းလိတ္တုိ႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကုိ RFA ဝုိင္းေတာ္သား ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပထားပါတယ္။

 

မတ္လ ၁၈
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ သမၼတေလာင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္မႈေတြအၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပထားပါတယ္။

 

မတ္လ ၁၁
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ NDF ပါတီက ေဒၚခင္ဝိုင္းၾကည္၊ မတူကြဲျပားျခင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီက ဦးေနမ်ိဳးေဝ၊ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္း၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

မတ္လ ၄
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ နမ့္ဆန္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းထူး၊ မိုင္းပ်ဥ္းျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စိုင္းထြန္းစိန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး၊ အၿငိမ္းစား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ANP ပါတီက ေဒၚခင္ေစာေဝ၊ မေကြးေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ ဦးပါေမာကၡ၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ NHK သတင္းေထာက္ကိုသီဟေသြး စတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ဦးသိန္းေဆြ၊ ဦးစိုးေအာင္၊ ANP ပါတီက ဦးေအးသာေအာင္၊ ဦးဘရွိန္၊ ေဒၚခင္ေစာေဝ၊ မစိုးရိမ္တုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၊ သူရဦးေရႊမန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ANP ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ NLD ပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းထိန္၊ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ ANP ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္ စတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းျပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ဇန္နဝါရီလ ၂၉
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ NLD လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ဇန္နဝါရီလ ၂၂
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ NLD ပါတီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသူ စတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

 

ဇန္နဝါရီလ ၁၅
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝင္းထိန္၊ မေကြးဆရာေတာ္ ဦးပါေမာကၡ စတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

 

ဒီဇင္ဘာလ ၈
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၊ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏုိင္စတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

 

ဒီဇင္ဘာလ ၄
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ NDF ပါတီက ေဒၚခင္ဝိုင္းၾကည္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္က ဦးသိန္းညြန္႔၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ စာေရးဆရာ ဦးေက်ာ္ဝင္းစတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္း က တင္ျပထားပါတယ္။

 

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ NLD ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ ဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၊ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီက ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္၊ မတူကြဲျပားျခင္းပါတီက ဦးေနမ်ိဳးေဝ၊ ကိုမင္းကိုႏုိင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး၊ NDF ပါတီကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦး၊ ၾကံ့ခိုင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီက သူရဦးေအာင္ကို စတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းျပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ႏိုဝင္ဘာလ ၂ဝ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

 

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီက ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြျဖစ္တဲ့ ဦးေဌးဦး၊ ဦးလွေဌးဝင္း၊ သူရဦးေရႊမန္း၊ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေဇယ်ာေသာ္၊ ဦးဝင္းျမင့္၊ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏုိင္ စတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္က လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၆
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြျဖစ္တဲ့ ဦးေဌးဦး၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္္၊ သူရဦးေရႊမန္း၊ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏုိင္၊ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာလ ၃၁
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြျဖစ္တဲ့ ဦးလွေဆြ၊ ဦးေဌးလြင္၊ ေရပူဆရာေတာ္ ဦးဣႏၵက၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏုိင္၊ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္စားစရာေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၄
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ဦးေဌးဦး၊ ဦးျမၿငိမ္း၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏုိင္၊ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး၊ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းထိန္၊ စာေရးဆရာဦးေက်ာ္ဝင္း စတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၇
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ NlD ပါတီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ပူးတြဲဥကၠဌ ဦးေဌးဦး၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ေဇာ္ဦး၊ မဘသအဖြဲ႔ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္တဲ့ ဦးဝီရသူ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊနဲ႔ ဦးလွေဆြ၊ ဟာသသရုပ္ေဆာင္ ေဗလုဝ စတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကုိ RFA ဝုိင္းေတာ္သား ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁ဝ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအး စတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကုိ RFA အဖြဲ႔သား ကုိေက်ာ္မင္းထြန္း ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပထားတာ နားဆင္ရမွာပါ။

စက္တင္ဘာလ ၂၆
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး၊ NLD ပါတီေျပာခြင့္ရသူ ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔လူ႔အခြင့္အေရးပါတီက ဦးေက်ာ္မင္း စတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

စက္တင္ဘာလ ၅
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ဦးႏုိင္ဟံသာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းစတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၂၉
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ႀကံ႔ခိုင္ေရးနဲ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲ ဂယက္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားၾကတဲ့အထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၂၂
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ႀကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားထဲက စိတ္ဝင္းစားစရာေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၁၅
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း၊ ၈၈ မ်ိဴးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏုိင္၊ ကိုျမေအး၊ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း၊ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း စတဲ့လူပုဂၢိဳလ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၈
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ သူရဦးေရႊမန္း၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီေျပာခြင့္ရသူ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအဖြဲ႔က ဦးထြန္းၾကည္၊ ေထာင္ကလြတ္လာတဲ့ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္စြာဝင္း စတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၁
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကိုမင္းကိုႏုိင္ စတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇူလိုင္လ ၂၅
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ သူရဦးေအာင္ကို၊ သမၼတရံုးညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌး၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏုိင္ စတဲ့လူပုဂၢိဳလ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇူလိုင္လ ၁၈
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြ၊ ေဒၚဒြဲဘူ၊ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေဇယ်ာလြင္နဲ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္ စတဲ့လူပုဂၢိဳလ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇူလိုင္လ ၁၁
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္၊ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေဇယ်ာလြင္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းခင္ညြန္႔ စတဲ့လူပုဂၢိဳလ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇူလိုင္လ ၄
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြ စတဲ့လူပုဂၢိဳလ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇြန္လ ၂ဝ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ မႏၱေလးျမဝတီမင္းႀကီး ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ ဦးအရိယာဝံသ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း စတဲ့လူပုဂၢိဳလ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇြန္လ ၁၃
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီေျပာခြင့္ရသူ ဦးသိမ္းေဆြ၊ စာေရးဆရာ ထင္လင္းဦး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ခင္ညြန္႔၊ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား စတဲ့လူပုဂၢိဳလ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇြန္လ ၆
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ကုိမင္းကိုႏုိင္္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဦးတင္ထြဋ္၊ ဦးလွေဆြ၊ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၊ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္ စတဲ့လူပုဂၢိဳလ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ေမလ ၃ဝ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဝလြင္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ဝိုင္းၾကည္၊ သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိမ္း စတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ေမလ ၂၃
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္၊ လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကိုမင္းကိုႏုိင္၊ သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း စတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ေမလ ၁၆
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၊ UWSA ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး အဖြဲ႔ ေျပာခြင့္ရသူ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ရိုးမလုပ္ငန္းစုအဖြဲ႔က Surge Pun ေခၚ ဦးသိမ္းေဝ စတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ေမလ ၉
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ကို၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ထြန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး နယ္စပ္ေရးရာနဲ႔လုံၿခံဳေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ဝင္း၊ ျပည္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

မတ္လ ၇
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ သူရဦးေအာင္ကုိ၊ ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္း၊ NNER အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာသိန္းလြင္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္နဲ႔ ဦးခင္ေမာင္ရီတုိ႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကုိ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက ေကာက္ႏႈတ္စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္အစီအစဥ္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေဆထင္၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးသန္႔ရွင္း၊ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ ဆလုိင္းငယ္ပီး၊ ရွမ္းႏုိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးစုိင္းအုိက္ေပါင္းတုိ႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကုိ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ကိုသီဟဝင္းတင္၊ ကိုမင္းေသြးသစ္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ကို၊ ဦးေစာေအာင္ေက်ာ္ျမင့္၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္နဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏုိင္တို႔ ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ ေတြကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုေက်ာ္ကိုကို၊ မေကြးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအးေက်ာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးတို႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း၊ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုနႏၵစစ္ေအာင္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္တို႔ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး တင္ျပထားပါတယ္။

ဇန္နဝါရီလ ၃၁
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးလူမႈေရးနယ္ပယ္မွာ လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီးက ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ထူးျခားမွတ္သားမိတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီးတင္ျပထားပါတယ္။

ဇန္နဝါရီလ ၂၄
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုကိုႀကီး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြ၊ KIA က ေခတၱထိန္းသိမ္းခံရၿပီး ျပန္လြတ္လာတဲ့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးကမန္ဒူးေနာ္တို႔ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကုိ စုစည္းၿပီး တင္ျပထားပါတယ္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၇
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္က လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီးက ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ထူးျခားမွတ္သားမိတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး "ဒုတိယပိုင္းအျဖစ္" တင္ျပထားပါတယ္။

ဇန္နဝါရီလ ၃
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္မွာ လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီးက ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ထူးျခားမွတ္သားမိတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး “ပထမပိုင္းအျဖစ္” တင္ျပထားပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၇
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး၊ လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးေရႊမန္း၊ စာေရးဆရာ ဦးထင္လင္းဦး၊ လူ႔အခြင့္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းမရတို႔ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ သမၼတေျပာခြင့္ရသူ ဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္၊ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ စာေရးဆရာ ဦးေက်ာ္ဝင္းတို႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာလ ၆
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သမၼတရဲ႕ေျပာခြင့္ရသူ ဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ထြန္း၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠ႒ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တို႔ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

နိုဝင္ဘာလ ၂၉
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သူရဦးေရႊမန္း၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္ေမာင္ထြန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအႀကံေပး ဦးခြန္သာျမင့္တို႔ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

နိုဝင္ဘာလ ၂၂
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား၊ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း၊ သူရဦးေရႊမန္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြတို႔ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး တင္ျပထားပါတယ္။

နိုဝင္ဘာလ ၁၅
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ကိုပါႀကီးရဲ့ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္၊ ေက်ာက္ဆည္ျမစ္သားခရိုင္ေတြက လယ္ယာသိမ္းခံရၿပီး ပိုက္နက္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ တရားစြဲဆိုခံထားရတဲ့ ေတာင္သူေတြရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး တင္ျပထားပါတယ္။

နိုဝင္ဘာလ ၈
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ကိုမင္းကိုႏုိင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုဗိုလ္မွဳးႀကီး ေက်ာ္ျမင့္၊ ကိုပါႀကီးရဲ့ဇနီး မသႏၱာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္တို႔ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး တင္ျပထားပါတယ္။

နိုဝင္ဘာလ ၁
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း၊ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ဦးေဇာ္သက္ေထြး၊ အမ်ိဳးသမီးပါတီ ထူေထာင္မယ့္ မိသန္းရွင္၊ မျဖဴႏွင္းေထြး၊ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က တရားလုိျပသက္ေသအျဖစ္ထြက္ဆိုဖို႔ ထိန္းသိမ္းခံရတဲ့ ကိုေမာင္ေမာင္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြတို႔ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး တင္ျပထားပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၈
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ကို၊ အလုပ္သမား လယ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူ ဦးမိ်ဳးဝင္းနဲ႔ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း မတည္အလွဴရွင္ ဦးၾကည္ဝင္းတို႔ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာလ ၄
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးတင္ေအး၊ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ကိုကိုႀကီး၊ BRAT ေခၚ ထုိင္းအေျခစုိက္ ရုိဟင္ဂ်ာအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးေမာင္ေက်ာ္ႏု၊ ေကအိုင္ေအက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္တို႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။

စက္တင္ဘာလ ၁၃
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဂ်ာမန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ အယ္လ္ကုိင္းဒါး အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဇာဝါဟရီ၊ ေကအဲန္ယူက ပဒို ေစာကြယ္ထူးဝင္း၊ ပဒို ေဒးဗစ္သာကေပါနဲ႔ အလွမယ္ ေမျမတ္ႏိုးတို႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး တင္ျပထားပါတယ္။

စက္တင္ဘာလ ၆
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း၊ စာေရးဆရာေဖျမင့္၊ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းနဲ႔ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းကိုရွာေဖြေနသူ ဦးစံလင္းတို႔ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၃ဝ
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း၊ KIA ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္၊ NCCT က ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်ံမႈန္းဆာေခါင္၊ ေရွ႕ေနဦးကိုနီတို႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၂၃
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၊ သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ SNLD ပါတီက ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္၊ SNDP ပါတီက ဦးစိုင္းအုိက္ေပါင္းတို႔ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၁၆
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ရခိုင္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဘရွိန္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၊ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၊ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ NDF ပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဇင္ တို႔ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၂
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ရခိုင္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဘရွိန္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၊ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းထိန္၊ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြ၊ စာေရးဆရာဦးေက်ာ္ဝင္း တို႔ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းျပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇူလိုင္လ ၂၆
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏုိင္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကနဲ႔ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ ေရး၊ဥပေဒေရးနဲ႔ အသနားခံစာမ်ားစိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သူရဦးေအာင္ကို၊ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးစိန္ထြန္း နဲ႔ သာသနာေရး ဝန္ၾကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္တို႔ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းျပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇူလိုင္လ ၅
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း၊ သမၼတေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးရဲထြဋ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထားခံရသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္း၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔က ကိုကိုႀကီးနဲ႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကိုစုစည္းၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဇြန္လ ၂၈
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတိုက္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ PR စနစ္အေၾကာင္း ေျပာဆိုတာေတြကို စုစည္း တင္ျပထားပါတယ္။

ဇြန္လ ၁၄
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပန္ၾကားေရးဒုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြ၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဒုဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းတို႔ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပထားပါတယ္။

ဇြန္လ ၇
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သူရဦးေအာင္ကို၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဆႏၵျပသူတစ္ဦးတို႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ ၊ အေမရိကန္ သမၼတဘားရတ္အိုဘားမားရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပထားပါတယ္။

ေမလ ၃၁
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ သမၼတ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးရဲထြဋ္တို႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မင္းေဆြတို႔ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပထားပါတယ္။

ေမလ ၂၄
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္အစီအစဥ္မွာေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းေအာင္၊ KIA ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ဦးတင္ေအး၊ NDF ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပထားပါတယ္။

ေမလ ၁၇
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတပတ္မွာေတာ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ လယ္ယာေျမျပႆနာအေရး ေျပာၾကားခ်က္ေတြကုိ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပထားပါတယ္။

ေမလ ၁၀
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္အစီအစဥ္မွာ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ဟံသာ၊ တရားေဟာခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရတဲ့ ေရႊညဝါဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟတို႔ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပထားပါတယ္။

ေမလ ၂
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ေကအုိင္ေအ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိမင္းကုိႏုိင္နဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြတုိ႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကုိ တင္ဆက္ထားပါတယ္။

မတ္လ ၂၄
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ေကအုိင္ေအ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိမင္းကုိႏုိင္နဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြတုိ႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကုိ တင္ဆက္ထားပါတယ္။

မတ္လ ၂၄
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုျပံဳးခ်ိဳတို႔ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

မတ္လ ၂၉
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ NCCT ေခါင္းေဆာင္ ဦးႏိုင္ဟံသာ၊ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္း၊ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား လူငယ္တစ္ဦးတို႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

မတ္လ ၂၂
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ Mr. Tomas Quintana၊  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစစ္ၿမိဳင္၊  SNLD ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ၾကံ့ခိုင္ေရး နဲ႔ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြတို႔ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

မတ္လ ၁၅
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ UNFC အဖြဲ႔က ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ၊ EcoDev အဖြဲ႔က ဦး၀င္းမ်ိဳးသူ တို႔ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

မတ္လ ၈
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေ၀၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  ဦးလွေဆြ တို႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

မတ္လ ၁
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သမၼတေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဒု၀န္ႀကီးဦးရဲထြဋ္၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ကိုကိုႀကီး၊ သစ္ရာေကာက္ရြာသားတစ္ဦးရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ စတာေတြကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္စိုး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ညြန္႔၊ ေမြးျမဴေရး႔၊ ေရလုပ္ငန္းနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသဖြ႔႔ံၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္၀ိုင္းၾကည္တို႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျပန္ၾကားေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၊ မႏၱေလး ျမ၀တီမင္းႀကီး ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ ဦးအရိယ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဆိုင္ေပါင္နပ္၊ KIA ဒုစစ္ဦးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္နဲ႔ ေမြး/ေရ၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္တို႔ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ သီတဂူဆရာေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းတို႔ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ဇန္နဝါရီလ ၂၅
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္နဲ႔ ဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္ တို႔ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၁
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဦးဥာဏ္၀င္း၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီက ဦးလွေဆြ၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ဇန္နဝါရီလ ၅
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ျမန္မာလူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ ေျပာစမွတ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ထူးျခားတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၉
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတစ္ပတ္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုႀကီးတို႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ ျမန္မာအင္ဒိုနီးရွား အမ်ိဳးသားေဘာလံုးပြဲအၿပီး ကုိရီးယားနည္းျပရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၂
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတပတ္မွာ ေထာင္ကလြတ္ေျမာက္လာသူ ဦး၀င္းခ်ိဳ၊ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္၊ RCSS/SSA အႀကီးအကဲ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးယြက္ဆစ္နဲ႔ ကာတာႏိုင္ငံကိုသြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၅
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဒီတပတ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေဌးဦး၊ ဦးဝီရသူ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္ေအာင္တို႔ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာလ ၈
အသံဖိုင္ယူရန္

 


တစ္ပတ္အတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ သတင္းေတြထဲက ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ထူးျခားတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို မွတ္သားစရာ စကားေတြအျဖစ္ စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။။

ႏုိဝင္ဘာလ ၂၄
အသံဖိုင္ယူရန္

 


တစ္ပတ္အတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ သတင္းေတြထဲက ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ထူးျခားတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို မွတ္သားစရာ စကားေတြအျဖစ္ စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။။

ႏုိဝင္ဘာလ ၁၇
အသံဖိုင္ယူရန္

 


တစ္ပတ္အတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ သတင္းေတြထဲက ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ထူးျခားတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို မွတ္သားစရာ စကားေတြအျဖစ္ စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။။

ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀
အသံဖိုင္ယူရန္

 


တစ္ပတ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ သတင္းေတြထဲက ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထူးျခားတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို မွတ္သားစရာ စကားေတြအျဖစ္ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၃
အသံဖိုင္ယူရန္

 


တစ္ပတ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ သတင္းေတြထဲက ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထူးျခားတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို မွတ္သားစရာ စကားေတြအျဖစ္ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၇
အသံဖိုင္ယူရန္

 


တစ္ပတ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ သတင္းေတြထဲက ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထူးျခားတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို မွတ္သားစရာ စကားေတြအျဖစ္ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၂
အသံဖိုင္ယူရန္

 


တစ္ပတ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ သတင္းေတြထဲက ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထူးျခားတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို မွတ္သားစရာ စကားေတြအျဖစ္ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာ ၆
အသံဖိုင္ယူရန္

 


တစ္ပတ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ သတင္းေတြထဲက ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထူးျခားတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို မွတ္သားစရာ စကားေတြအျဖစ္ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

စက္တင္ဘာ ၂၉
အသံဖိုင္ယူရန္

 


တစ္ပတ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ သတင္းေတြထဲက ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထူးျခားတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို မွတ္သားစရာ စကားေတြအျဖစ္ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက စုစည္းထား တင္ျပထားပါတယ္။

စက္တင္ဘာ ၁၅
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔