ဴမန္မာအပၝအဝင္ ၂၈ ႎိုင္ငံ ဘာသာေရး လၾတ္လပ္ခၾင့္ခဵိႂးေဖာက္

ဴမန္မာႎိုင္ငံအပၝအဝင္ ၂၈ ႎိုင္ငံဟာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾ ရႀိေနတယ္လိုႛ USCIRF အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၊ ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ ေကာ္မရႀင္က ဧ႓ပီ ၂၈ ရက္ မေနႛက ထုတ္ဴပန္လိုက္တဲ့ ၁၁ ႒ကိမ္ေဴမာက္ ႎႀစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာမႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။
2010-04-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဘာသာေရး ဖိႎႀိပ္မႁမဵားေဳကာင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ထၾက္ေဴပးလာ႓ပီး အိႎၬိယႎိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ခိုလံႁေနထိုင္ေနေသာ ခဵင္းတိုင္းရင္းသား သားအမိႎႀစ္ဦးကို ခရစ္ေတာ္ လက္ဝၝးကပ္တိုင္ပံု ခဵိတ္ဆၾဲထားသည့္ လူေနခန္းတခုတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဘာသာေရး ဖိႎႀိပ္မႁမဵားေဳကာင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ထၾက္ေဴပးလာ႓ပီး အိႎၬိယႎိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ခိုလံႁေနထိုင္ေနေသာ ခဵင္းတိုင္းရင္းသား သားအမိႎႀစ္ဦးကို ခရစ္ေတာ္ လက္ဝၝးကပ္တိုင္ပံု ခဵိတ္ဆၾဲထားသည့္ လူေနခန္းတခုတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚဝင္ေတၾဟာ ဒီ ၂၈ႎိုင္ငံက ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ အခဵိႂးေဖာက္ခံရတဲ့ အေဴခအေနကို အစီရင္ခံစာ ထုတ္ဴပန္တဲ့ အခမ္းအနားမႀာ အေသးစိတ္ တင္ဴပပၝတယ္။ ဒီႎိုင္ငံေတၾထဲ ဴမန္မာ၊ အာဖဂန္နစၤတန္၊ တ႟ုတ္၊ ကဵႃးဘား၊ အီဂဵစ္၊ အိႎၬိယ၊ အိႎၬိယ၊ အီရန္၊ အီရတ္၊ ႎိုင္ဂဵီးရီးယား၊ ပၝကစၤတန္၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗဵ၊ ဆူဒန္၊ ဗင္နီဇၾဲလားနဲႛ ဗီယက္နမ္ အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံအေတာ္မဵားမဵားဟာ အေမရိကန္ႎိုင္ငံဴခားေရး မူဝၝဒသံုးသပ္ေရးကိစၤမႀာ ထိပ္တန္းက ပၝဝင္ေနတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

USCIRF အေရႀႚအာရႀမူဝၝဒနဲႛ အစီအစဥ္မဵားဆိုင္ရာ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး Scott Flipse က RFA သတင္းေထာက္ Richard Finney ကို ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေဴပာဴပပၝတယ္။

အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနက ဒီအစီရင္ခံစာ ဴပႂစုတဲ့ ႎႀစ္ဦးပိုင္း ၁၉၉၉ ခုႎႀစ္ကတည္းက ဴမန္မာႎိုင္ငံက ဘာသာေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾကို ေဖာ္ဴပေနတာပၝလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုက ဴပဌာန္းတဲ့ ၁၉၉၈ခုႎႀစ္ ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ ဥပေဒအရ USCIRF ဟာ သီးဴခားလၾတ္လပ္တဲ့ ပၝတီ ႎႀစ္ခုပၝဝင္တဲ့ အေမရိကန္အစိုးရ ေကာ္မရႀင္တရပ္္ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚဝင္ေတၾကို အေမရိကန္သမတ၊ အထက္နဲႛ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾက ခန္ႛအပ္ပၝတယ္။ ကမႝာ့ လူႛအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္းနဲႛ တဴခားႎိုင္ငံတကာ ပဋိညာဥ္စာတမ္းေတၾမႀာ ဴပဌာန္းထားတဲ့ ဘာသာေရး ဒၝမႀမဟုတ္ ယံုဳကည္မႁ အခၾင့္အေရးေတၾကို ခဵိႂးေဖာက္တဲ့ ႎိုင္ငံေတၾကို ဒီေကာ္မရႀင္ဟာ ေစာင့္ဳကည့္႓ပီး သမတ၊ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးနဲႛ ကၾန္ဂရက္ကို တင္ဴပပၝတယ္။ ဒီလို တင္ဴပ႓ပီး ဒီေကာ္မရႀင္ဟာ သီးဴခားလၾတ္လပ္တဲ့ မူဝၝဒေရးရာေတၾကို အဳကံဴပႂပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (1)
Share

အမည္မေဖာ္လိုသူ

Myanmar not good

Apr 29, 2010 11:29 PM

ဆိုက္တခုလံုးသို႔