၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ အစီရင္ခံစာ အေမရိကန္အစိုးရ ထုတ္ဴပန္

အေမရိကန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာနက ႎႀစ္စဥ္ထုတ္ဴပန္တဲ့ ႎုိင္ငံတကာ ဘာသာေရး လၾတ္လပ္ခၾင့္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို ဝၝရႀင္တန္ဒီစီမႀာရႀိတဲ့ အေမရိကန္အစိုးရ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနမႀာ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ မေနႛက ေဳကညာထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။
2009-10-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာႎႀင့္ လူထု လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီးကို စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္း ႓ဖိႂခၾဲခဲ့႓ပီးေနာက္  ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ေငၾဳကာယံ ေကဵာင္းတိုက္ကို စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္ အ႟ုဏ္မတက္မီ လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚမဵားက စီးနင္းတိုက္ခိုက္ကာ သံဃာ အပၝး ၁၀၀ခန္ႛကို ဖမ္းဆီးသၾား႓ပီးေနာက္ ပဵက္စီးေနေသာ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းကို ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာႎႀင့္ လူထု လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီးကို စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္း ႓ဖိႂခၾဲခဲ့႓ပီးေနာက္ ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ေငၾဳကာယံ ေကဵာင္းတိုက္ကို စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္ အ႟ုဏ္မတက္မီ လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚမဵားက စီးနင္းတိုက္ခိုက္ကာ သံဃာ အပၝး ၁၀၀ခန္ႛကို ဖမ္းဆီးသၾား႓ပီးေနာက္ ပဵက္စီးေနေသာ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းကို ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အစီရင္ခံစာ ထုတ္ဴပန္တဲ့ အခမ္းအနားကို ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး Hillary Clinton တက္ေရာက္႓ပီး ဒီအစီရင္ခံစာပၝအခဵက္ေတၾက ကမႝာတလၿားက ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ လႁပ္ရႀားမႁေတၾကို အားေပး အေထာက္အကူဴပႂရာ ေရာက္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေဖာ္ဴပခဵက္မႀာ ဴမန္မာအစိုးရအေနနဲႛ သံဃာ့အဖၾဲႚအစည္း႒ကီးဴဖစ္တဲ့ သာသနာ့နာယကအဖၾဲႚကို တိုက္႟ိုက္ ထိန္းခဵႂပ္ထားဆဲ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အကဵဥ္းေထာင္ေတၾထဲမႀာ သံဃာေတာ္ အပၝး ၂၀၀ ခန္ႛကို ဖမ္းဆီး အကဵဥ္းခဵထားဆဲ ဴဖစ္႓ပီး ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ သံဃာ့ အေရးအခင္းကာလအတၾင္း ဥပေဒမဲ့ အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းခဲ့လိုႛ ေသဆံုးခဲ့သူ လူ ၃၀ ရဲ့ အေရးကို ယေနႛတိုင္ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတၾက စံုစမ္းစစ္ေဆးတာ မရႀိေသးေဳကာင္း၊ အခုႎႀစ္ ဧ႓ပီလကစ႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဘုရားဝတ္ဴပႂ ဆုေတာင္းသူေတၾကို ဖိႎႀိပ္ ဖမ္းဆီးတာေတၾ၊ ေထာင္ဒဏ္အဴပစ္ေပးတာေတၾ ရႀိေနေဳကာင္း အေသးစိတ္ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အလားတူပဲ အာဏာပိုင္ေတၾက ဗုဒၭဘာသာေတၾအေပၞ ခရစ္ယာန္၊ မူစလင္ဘာသာဝင္ေတၾထက္ ဦးစားေပး အခၾင့္ထူးေပး ဆက္ဆံတာေတၾ ရႀိေနသလို မူစလင္ လူနည္းစုဴဖစ္တဲ့ ႟ိုဟင္ဂဵာလူမဵိႂးေတၾကို ဖိႎႀိပ္တာေတၾရႀိ ေနတယ္လိုႛလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲႛ ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾနဲႛေရာ တဴခား အစိုးရမဟုတ္တဲ့ လူမႁအဖၾဲႚအစည္းေတၾနဲႛပၝ ထိေတၾႚမႁ ရႀိ႓ပီး ဘာသာေရး လၾတ္လပ္ခၾင့္ တိုးတက္လာေရး ဆက္႓ပီး ႒ကိႂးစားေနတယ္လိုႛလည္း ေဖာ္ဴပထား ပၝတယ္။

အေမရိကန္အစိုးရ ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာန အစီရင္ခံစာမႀာ အရင္ႎႀစ္ေတၾကအတိုင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံအပၝအဝင္ ေဴမာက္ကိုရီးယား၊ အီရန္၊ တ႟ုတ္၊ ဆူဒန္၊ အီရီထရီးယား၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယား၊ ဥဇဘက္ကစၤတန္စတဲ့ ႎုိင္ငံေတၾကို ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ အခဵိႂးေဖာက္ဆံုး ႎုိင္ငံေတၾစာရင္းမႀာ ဆက္လက္ထားရႀိ႓ပီး စိုးရိမ္စရာ အနီးကပ္ ေစာင့္ဳကည့္ေနတဲ့ ႎုိင္ငံေတၾအဴဖစ္ ဆက္ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔